Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza

Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni

ul. Morska 200, 81-006 Gdynia

ogłasza nabór na stanowisko

Sekretarz w Nadleśnictwie Gdańsk

 

 1. Tryb prowadzenia naboru
 1. Nabór prowadzony jest w oparciu wytyczne DGLP z dnia 3 kwietnia 2020 roku (GK.013.30.2020), Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku w sprawie wyłaniania kandydatów i zatrudniania ich na stanowiskach: zastępcy nadleśniczego, głównego księgowego, sekretarza, inżyniera nadzoru,  komendanta posterunku straży leśnej i leśniczego w jednostkach organizacyjnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku (DO.1101.36.2020) z późn. zm. oraz Decyzję nr 12/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk z dnia 7 kwietnia 2021 roku
 2. W naborze mogą uczestniczyć wyłącznie pracownicy zatrudnieni wewnątrz PGL  .LP, jak również osoby, z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po dniu 2 kwietnia 2020 r.

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki administracyjne, prawo
 2. doświadczenie zawodowe minimum 3 lata w administracji,
 3. umiejętność kierowania zespołem;
 4. umiejętność samodzielnej analizy i oceny oraz pracy w zespole;
 5. znajomość obsługi komputera i oprogramowania MS Office;
 6. znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych;
 7. znajomość podsystemu SILP: Infrastruktura, Planowanie;
 8. znajomość obowiązujących w PGL LP zasad, instrukcji i wytycznych w zakresie gospodarki mieszkaniowej, w szczególności sprzedaży mieszkań;
 9. posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość Prawa Zamówień Publicznych, budownictwa, prawa administracyjnego
 2. umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej i zespołu;
 3. predyspozycje osobowe jak: sumienność, dokładność, rzetelność i komunikatywność;
 4. prawo jazdy kat. B.

 

 1. Ogólny zakres obowiązków:

 

 1. Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetu administracyjno-gospodarczego nadleśnictwa.                                                                          
 2. Nadzór nad całokształtem zagadnień z zakresu inwestycji i remontów infrastruktury.
 3. Nadzór i zapewnienie prawidłowej administracji majątkiem nadleśnictwa.
 4. Organizowanie prac z zakresu administrowania nieruchomościami (przeglądy, remonty).                                                                                
 5. Nadzór nad usługami w zakresie utrzymania czystości i porządku, ochrony mienia.
 6. Nadzór oraz realizowanie prac z zakresu gospodarki transportowej.        
 7. Nadzór i koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu archiwizacyjnego.                                                                            
 8. Nadzór nad procesem sprzedaży lokali i mieszkań oraz innych składników majątku nadleśnictwa.                                                                              
 9. Nadzór i koordynowanie zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi.                                                                          

      Szczegółowy zakres czynności będzie ustalony po zatrudnieniu.

 

 1. Oferujemy:

 

 1. pracę w stabilnej jednostce organizacyjnej;
 2. umowę na czas określony 1 rok – z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
 3. atrakcyjne warunki pracy i płacy;
 4. możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach
 5. grupowe ubezpieczenie zdrowotne;
 6. kartę sportową lub kulturalną;

 

 1. Wymagane dokumenty

 

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (zajmowane stanowiska, okres pracy na określonym stanowisku);
 2. list motywacyjny z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu i w miarę możliwości adres do korespondencji elektronicznej;
 3. kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika lub pracownika Lasów Państwowych;   
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, ukończenie kursów, szkoleń itp. oraz posiadanego stażu zawodowego
 5. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 6. oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Wymienione wyżej dokumenty – oryginały, kserokopie i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. W przypadku złożenia kserokopii wymaganego dokumentu kandydaci zobowiązani są okazać ich oryginały przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

 

Wymagane dokumenty wraz z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu i adresem e-mail należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Gdańsk
w godzinach 07:30 – 14:30 lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Gdańsk, ul. Morska 200, 81 – 006 Gdynia w terminie do dnia 6 maja 2021 r. do godz. 14:30. Liczy się data i godzina faktycznego wpływu oferty do nadleśnictwa.

 

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Sekretarz nadleśnictwa ”;

Dokumenty składane drogą elektroniczną lub złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dodatkowe informacje
 1. Nadleśnictwo nie odsyła złożonych przez kandydatów dokumentów i nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z naborem;
 2. W przypadku złożenia więcej ofert niż 1 do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni wybrani kandydaci po pierwszym etapie, tj. po ocenie ofert kandydatów;
 3. Kandydaci, których oferty zostaną zakwalifikowane do procedury naboru, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub listownie (drugi etap naboru);
 4. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani, przechowuje się przez okres 30 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego, po tym czasie podlegają zniszczeniu;
 5. Postępowanie i rozstrzygnięcie postępowania jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu i odwołaniu.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny.