Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000 położone na terenie Nadleśnictwa Gdańsk

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

fot. Ewelina Sobańska

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Na terenie Nadleśnictwa Gdańsk utworzono cztery obszary Natura 2000.

Wszystkie obszary Natura 2000 można znaleźć na stronie internetowej: natura2000.gdos.gov.pl

Mapa obszarów Natura 2000 występujących na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Mapa obszarów na terenie Nadleśnictwa Gdańsk:

 


Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce.

W Nadleśnictwie Gdańsk Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi prace związane z ochroną jezior lobeliowych.

Prace prowadzone są na terenie rezerwatu przyrody Pełcznica i obszaru Natura 2000 Pełcznica PLH220020. Nadzór nad projektem prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku. Do tej pory usuwano z obszaru Natura 2000  świerki (zarówno duże drzewa - ok. 300 m3, jak i siewki). Drzewa te mają niekorzystny wpływ na ściółkę leśną: zakwaszają ją i w rezultacie redukują skład runa.

W ramach kolejnych etapów programu przewiduje się również zasypanie rowów odwadniających, budowę zastawek piętrzących wodę (w torfowiskach wysokich) oraz budowę tablic edukacyjnych.