Asset Publisher Asset Publisher

Dofinansowanie z UE dla LOB Marszewo w Gdyni.

29 marca 2016 roku Nadleśnictwo Gdańsk podpisało umowę z Województwem Pomorskim o dofinansowanie projektu pt.: „Kompleksowe zagospodarowanie terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest zabezpieczenie lokalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez kompleksowe zagospodarowanie LOB Marszewo w Gdyni.

Cele szczegółowe:

 1. Zagospodarowanie 2 ścieżek dydaktycznych na terenie nieogrodzonym:
 • „Szlak Alicji w zaczarowanym lesie" o długości 800 m, obejmujący: labirynt (ścieżka zmysłów), świat mikroskali i makroskali, stanowiska rozpoznawania drzew.
 • „Szlak wśród korzeni drzew" o długości 1847 m, obejmujący: stanowiska rozpoznawania gatunków fauny i flory dna lasu, kładkę wzdłuż której zostaną wyeksponowane korzenie drzew, zadaszenie edukacyjno-wypoczynkowe, chatki stylizowane na podziemne.
 1. Zagospodarowanie terenu ogrodzonego:
 • Plac zabaw dla 30 dzieci.
 • Domki na drzewie.
 • Modernizacja miejsca do organizowania ognisk.
 • Teatr typu greckiego z demontowalnym zadaszeniem widowni, chroniącym przed deszczem.
 • Kompostownik.
 • Zadaszenie „klasy pod chmurką".
 • Adaptacja istniejącego parkingu na parking dla rowerów.
 1. Zakup wyposażenia obiektu w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne).
 2. Zmiana przebiegu istniejącego ogrodzenia oraz wprowadzenie furtki.
 3. Modernizacja ścieżek wokół istniejących kolekcji.
 4. Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ścieżek i wybranych kolekcji.
 5. Opracowanie oferty edukacyjnej, w tym założenie nowych kolekcji roślin.

Powyżej: fragment programu funkcjonalno - użytkowego opracowanego dla terenu ogrodu.

 

Planowane efekty:

Zabezpieczenie zasobów oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Kontynuowanie edukacji ekologicznej, jednakże w dużo szerszym niż obecnie zakresie (kompleksowa oferta edukacyjna). Udostępnione dla społeczności województwa pomorskiego i turystów dziedzictwo przyrodnicze regionu z jednoczesnym opracowaniem i realizacją oferty edukacyjnej pozwoli na efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki. Dzięki temu zabezpieczone zostaną obszary cenne przyrodniczo przed nadmierną penetracją przez ludzi, a z drugiej strony możliwe będą obcowanie i kontakt z przyrodą. W wyniku realizacji projektu ograniczona zostanie antropopresja, w szczególności związana z nasilającym się ruchem turystycznym. Projekt umożliwi realną ochronę przyrody na obszarach chronionych, co doprowadzi do ograniczenia degradacji środowiska oraz utraty zasobów różnorodności biologicznej. Oferta edukacyjna obejmie szerokie spektrum tematyczne z zakresu ochrony środowiska, o znacznym zasięgu oddziaływania. Ponadto projekt dzięki szerokiej skali oddziaływania, całorocznej ofercie dostosowanej do różnych grup odbiorców oraz uatrakcyjnieniu Pomorza, osobom miejscowym i przyjezdnym stworzy korzystne uwarunkowania sprzyjające kształtowaniu i umacnianiu pożądanych postaw proekologicznych.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2018 roku, w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim.

Wartość projektu ogółem: 2 913 271,95 zł.

Dofinansowanie z UE: 1 678 771,84 zł.

Niezależnie od tego projektu nadleśnictwo do końca roku opracuje projekt budynku edukacyjno - biurowego dla LOB Marszewo, którego koncepcja została wyłoniona w ogólnopolskim konkursie architektonicznym.

 


Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP

Nadleśnictwo Gdańsk uczestniczy w projekcie rozwojowym Lasów Państowych

Cele projektu:

-       poprawa bezpieczeństwa energetycznego

-       redukcja emisji gazów cieplarnianych

-       poprawa efektywności energetycznej

-       popularyzowanie pojazdów elektrycznych w transporcie drogowym

-       upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii.

W ramach projektu Nadleśnictwo Gdańsk zrealizuje budowę jednego punktu ładowania samochodów elektrycznych (przy ul. Morskiej 200 w Gdyni). Zostanie również zakupiony samochód elektryczny.

Więcej informacji dotyczących tych projektów oraz innych działań rozwojowych prowadzonych aktualnie przez Lasy Państwowe znaleźć można na stronie projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl.


Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą

Nadleśnictwo Gdańsk uczestniczy w projekcie rozwojowym Lasów Państowych

Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą

Cele projektu:

-       Ograniczanie emisji CO2 poprzez szersze wykorzystanie drewna jako najbardziej pro-środowiskowego surowca budowlanego

-       Opracowanie i wdrożenie standardów technicznych dla energooszczędnego budownictwa z drewna stosowanego w PGL LP

-       Ochrona dziedzictwa architektonicznego oraz zanikających profesji związanych z obróbką drewna poprzez wspieranie szkolnictwa zawodowego

-       Aktywne wspieranie innowacyjnych rozwiązań związanych z wykorzystaniem drewna w budownictwie energooszczędnym

-       Zwiększenie ilości inwestycji energooszczędnych wykorzystujących drewno jako główny materiał budowlany

-       Obniżenie zużycia energii w PGL LP

 

W ramach projektu Nadleśnictwo Gdańsk zrealizuje budowę drewnianego budynku edukacyjnego wraz z obiektami pomocniczymi w Leśnym Ogrodzie Botanicznym "Marszewo" w Gdyni. Budynek edukacyjny LOB Marszewo w całości zostanie zbudowany z drewna w technologii CTL, opartej na prostopadle klejonych płytach z litego drewna, które dzięki temu pełnią jednocześnie funkcję konstrukcyjną i izolacyjną.

Budynek zaprojektowali krakowscy architekci: Damian Poklewski-Koziełł i Marcin Gierbienis.


Wyniki konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji budynku edukacyjnego w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo

I nagrodę w kwocie 15 000 zł i umowę na sporządzenie projektu zdobyła praca 111227 zespołu projektowego z Krakowa, w składzie: Damian Poklewski-Koziełł, Marcin Gierbienis.

Opinia Sądu Konkursowego

Nagrodę przyznano za:

- Inspirujący pomysł na zagospodarowanie terenu wraz z kompozycją rozproszonej zabudowy „zagrodowej".

- Twórcze rozwinięcie koncepcji brył, konstrukcji, materiałów wykończeniowych i barwy budynków.

Przedstawiona koncepcja została doceniona ze względu na architekturę i smak przyjętych rozwiązań. Praca została odebrana bardzo dobrze i rekomendowana do I nagrody.

 

III nagrodę równorzędną, w kwocie 7 000 zł zdobyły dwie prace:

 • praca 163676 zespołu projektowego z Gdyni w składzie: Jakub Piórkowski, Adrian Mania, Hubert Kowalski.

Opinia Sądu Konkursowego

Nagrodę przyznano za:

- Wzorowy układ funkcjonalno-przestrzenny budynku głównego, jednak istotne wątpliwości budzi możliwość zatwierdzenia dokumentacji budowlanej opartej na tej koncepcji.

- Prostotę i dopracowanie elewacji i dachu budynku głównego, jednak wątpliwości budzi sposób rozwiązania dachu i elewacji ażurowej z wyciętymi otworami w kształcie liści.

- Zastrzeżenia dotyczą sposobu rozwiązania placu wejściowego do budynku głównego, gdzie wskazane byłoby bardziej staranne zaprojektowanie architektury krajobrazu.

Ogólnie projekt został odebrany bardzo dobrze i rekomendowany do III nagrody równorzędnej.

 • praca 689986 zespołu projektowego z Gdyni w składzie: Łukasz Piankowski, Weronika Juszyk.

Opinia Sądu Konkursowego

Nagrodę przyznano za:

- Twórcze rozwinięcie interesującego pomysłu na zestawienie tradycyjnej architektury regionalnej ze współczesnymi elementami. Wydaje się, że do przemyślenia byłoby rozszerzenie zakresu zastosowania współczesnych środków architektonicznych
w tradycyjnej bryle budynku.

- Czytelne pokazanie zagospodarowanie terenu, choć bezpośrednie otoczenie budynku głównego wymagałoby dopracowania. 

Praca odebrana bardzo dobrze i rekomendowana do III nagrody równorzędnej.

 

Prace oceniał Sąd Konkursowy, w składzie:

1. arch. Wojciech Wyka, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże  - sędzia Przewodniczący

2. arch. Marek Łańcucki, członek SARP Oddział Wybrzeże  - sędzia Referent

3. arch.  Adam Drohomirecki, członek SARP Oddział Wybrzeże  - sędzia konkursowy

4. Renata Stelmach – sędzia konkursowy, Urząd Miasta Gdyni

5. Anna Gołąb – sędzia konkursowy, Nadleśnictwo Gdańsk

6. Witold Ciechanowicz – sędzia konkursowy, Nadleśnictwo Gdańsk

 

Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem: Prezydenta Miasta Gdyni, Zarządu Oddziału Wybrzeże SARP oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP w Gdańsku.

 

Nagrodzone prace można oglądać w siedzibie Nadleśnictwa Gdańsk, w godzinach od 7.30 do 15.30. Serdecznie zapraszamy!

Z pracami, które zostały złożone w drugim etapie konkursu, można zapoznać się również w wersji elektronicznej: https://drive.google.com/open…


Rozbudowa potencjału edukacyjnego Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo”

"Ogrodowe Niedziele", folder LOB Marszewo, czy konkurs na scenariusz zajęć to tylko przykładowe elementy większego projektu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sprawozdanie z realizacji zadania: Rozbudowa potencjału edukacyjnego Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo", Koszt kwalifikowany zadania to 94 015,57 zł brutto. Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku: 40 000 zł brutto.

wg. Karty Zadania Edukacyjnego

1.     Ogród od połowy kwietnia do końca września 2015 r. został udostępniony dla grup niezorganizowanych, w ramach projektu „Ogrodowe Niedziele".  W ramach tego projektu zajęcia prowadziło 13 edukatorów, z czego około połowy to przede wszystkim przyrodnicy spoza Lasów Państwowych.

2.     Na terenie ogrodu, mimo trudności (brak dostępu do linii telefonicznej, bardzo słaby zasięg telefonii komórkowej) udało się uruchomić bezprzewodowy dostęp do internetu. Mogą z niego korzystać pracownicy ogrodu i zwiedzający.

3.     Przeprowadzono konkurs na opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych łączących zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej z lekcjami przedmiotowymi z innych dziedzin. Nagrodzono trzy, bardzo interesujące scenariusze nauczycieli z Trójmiasta. Dodatkowo, poza niniejszym zadaniem, nawiązano kontakt z edukatorami z Norwegii i w ramach współpracy pozyskano analogiczne scenariusze wykorzystywane w tymże kraju,  będą one również wykorzystane podczas tegorocznych zajęć.

4.     Prowadzono zajęcia dla grup zorganizowanych, objęto nimi ok. 5300 osób (głównie uczniów szkół podstawowych), dla porównania zasięg analogicznych zajęć  w roku 2014 to ok. 2860 osób. Prowadzono również zajęcia o charakterze pikników i festynów edukacyjnych. Dwie najważniejsze imprezy, o frekwencji ponad 400 osób to Dzień Bioróżnorodności (wspólnie z CIEE) oraz „Craftuj z leśnikami" w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo, obie zorganizowane w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.  Na terenie Marszewa odbywała się również takie imprezy jak „Green Week", Międzyszkolna Konferencja LOP czy szkolenie dla edukatorów Nadleśnictwa Olsztynek

5.     W ciągu roku prowadzono profil ogrodu na portalu Facebook, a także prowadzono własną stronę ogrodu (blog). W ciągu roku stronę (www.marszewo.edu.pl) odwiedziło 7010 użytkowników (25 748 odsłon).  Podstawowa funkcja strony (oprócz informacyjnej) polega na rejestracji zajęć online, wraz z kalendarzem rezerwacji ułatwiającym ten proces.  Na profilu  Facebook zamieszono  98 wpisów, które obejrzano łącznie 126 410 razy. Przeprowadzono różnego rodzaju drobne konkursy, promujące wiedzę przyrodniczą.

6.     Nadleśnictwo wydało folder (nakład 5 tys. egzemplarzy) o LOB Marszewo, prezentujący przede wszystkim jego ofertę edukacyjną.

 

Efekt rzeczowy:

Realizacja minimum 50 zajęć edukacyjnych dla 2000 osób – zrealizowano

Przyjęcie minimum 50 osób biorących udział w zajęciach lub zwiedzaniu indywidualnym – zrealizowano

Wyłonienie w drodze konkursu przynajmniej jednego programu edukacyjnego  dla LOB Marszewo – zrealizowano

Stworzenie możliwości korzystania w wybranym punkcie ogrodu z bezprzewodowego, bezpłatnego dostępu do internetu – zrealizowano

Opublikowanie minimum jednego wpisu, aktywności internetowej (blog, profil sieci społecznościowej) na 2 tygodnie – zrealizowano

Wydruk folderu, minimalny nakład 5 tys. egz. – zrealizowano.

Efekt ekologiczny:

Leśny Ogród Botaniczny stara się prowadzić zajęcia w duchu Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, częścią tej edukacji jest edukacja ekologiczna.  Tego typu, różnorodnymi formami edukacji zostało objęto co najmniej 20 tys. osób.  W tym miejscu warto przytoczyć definicję EZR, za podstroną Ministerstwa Środowiska  nauczyciele.mos.gov.pl: 

„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR) to pojęcie szersze niż edukacja przyrodnicza czy ekologiczna. Oprócz kwestii środowiskowych zawiera również zagadnienia społeczne, takie jak prawa człowieka, zróżnicowanie kulturowe, zdrowie i aspekty ekonomiczne, np. zrównoważona produkcja i konsumpcja. EZR to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale też kształtowanie krytycznego i twórczego myślenia, zajmowanie się problemami, poszukiwanie ich rozwiązań. EZR jest procesem trwającym całe życie, od wczesnego dzieciństwa do kształcenia wyższego oraz osób dorosłych i wychodzi poza edukację formalną."

W wyniku działań ogrodu co najmniej 20 tys. osób zostało objętych różnymi formami tak rozumianej edukacji, co przyczyniło się do wzrostu ich świadomości ekologicznej.

fot. borium.pl

 

Resources to get


Wiata, kładka i pomost jak nowe. Zapraszamy!

Dzięki dotacji WFOŚiGW w Gdańsku przeprowadziliśmy remonty infrastruktury turystycznej, m.in. kładki umożliwiającej obejrzenie rezerwatu przyrody "Lewice", miejsca wypoczynku "Borowo" i punktu widokowego na "Szlaku Borsuka".

Wiaty, ławki, różnego rodzaju zadaszenia służą przede wszystkim turystom i spacerowiczom, którzy w lesie chcą miło spędzić czas. Warto wiedzieć, że tego typu urządzenia również ...chronią przyrodę. Pozwalają bowiem na pewne ukierunkowanie ruchu turystycznego, chroniąc znajdujące się w pobliżu fragmenty lasu lub innych ekosystemów. 

To być może nieoczywiste zadania, stawiane przed urządzeniami turystycznymi, doskonale widać na przykładzie wyremontowanej kładki i pomostu umożliwiającego oglądanie torfowiska "Lewice". Pomost nie tylko umożliwia podejście do torfowiska "suchą stopą" ale mocno ogranicza wydeptywanie skraju cennego przyrodniczo torfowiska.

Na realizację zadania „Remont infrastruktury turystycznej na terenach Nadleśnictwa Gdańsk" nadleśnictwo otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  Koszt kwalifikowany zadania to 145 756,90 zł brutto. Kwota dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku: 110 000 zł brutto.

Resources to get


Dobra wiadomość dla rowerzystów!

Droga została wyrównana, przygotowano odwodnienie i umocniono osuwającą się skarpę koryta cieku. Na jej krańcach postawiono szlabany uniemożliwiające wjazd samochodów. Od 3 listopada 2014 roku trasa jest w pełni gotowa do użytkowania.

Zapraszamy!


Konkurs rozstrzygnięty

Przedstawiamy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo

I miejsce: Piotr Szkołut, Wojciech Januszczyk, Emilia Chęć, Dorota Malinowska, Kinga Bogucka – praca zespołu projektowego z Lublina

Uzasadnienie: Praca uzyskała największą liczbę punków, wyróżniła się spójnością zaproponowanych rozwiązań oraz innowacyjnością. Sąd Konkursowy wysoko ocenił pomysł na ścieżkę dydaktyczną, która daje możliwość obserwowania procesów zachodzących we wszystkich warstwach ekosystemu. Praca pokazuje nowatorskie podejście do idei zrównoważonego rozwoju. Zrealizowanie tej koncepcji, pozwoli uzyskać ogród, który każdy z członków Sądu Konkursowego chciałby odwiedzić osobiście.

II miejsce: Magdalena Zygier, Magdalena Dróżdż-Nocko – praca zespołu projektowego z Krakowa

Uzasadnienie: Do mocnych stron koncepcji należą: uwzględnienie wody w zrównoważonym rozwoju, pomysł na ogród sensoryczny, ciekawe propozycje ścieżek i szlaków oraz zajęć o charakterze survivalowym.

III miejsce: Nina Klejnowska z Warszawy

Uzasadnienie: Członkom Sądu Konkursowego spodobała się strona plastyczna koncepcji oraz oryginalne elementy edukacyjne. Rzetelnie przedstawiono problematykę zrównoważonego rozwoju.

Chęć wzięcia udziału w konkursie zgłosiło 41 uczestników. Były to osoby indywidualne, jak i zespoły. Do nadleśnictwa wpłynęło siedem prac konkursowych. Jedna z nich nie została dopuszczona do oceny ze względu na niespełnienie warunków regulaminu.

Wręczenie nagród odbyło się 21 lutego 2014 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Nadleśnictwa Gdańsk, przy ulicy Morskiej 200. Prace, które wzięły udział w konkursie, można obejrzeć w siedzibie nadleśnictwa. 

Dyrektor Zbigniew Kaczmarczyk wręcza nagrodę laureatce konkursu.