Lista aktualności Lista aktualności

Dofinansowanie z UE dla LOB Marszewo w Gdyni.

29 marca 2016 roku Nadleśnictwo Gdańsk podpisało umowę z Województwem Pomorskim o dofinansowanie projektu pt.: „Kompleksowe zagospodarowanie terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest zabezpieczenie lokalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez kompleksowe zagospodarowanie LOB Marszewo w Gdyni.

Cele szczegółowe:

 1. Zagospodarowanie 2 ścieżek dydaktycznych na terenie nieogrodzonym:
 • „Szlak Alicji w zaczarowanym lesie" o długości 800 m, obejmujący: labirynt (ścieżka zmysłów), świat mikroskali i makroskali, stanowiska rozpoznawania drzew.
 • „Szlak wśród korzeni drzew" o długości 1847 m, obejmujący: stanowiska rozpoznawania gatunków fauny i flory dna lasu, kładkę wzdłuż której zostaną wyeksponowane korzenie drzew, zadaszenie edukacyjno-wypoczynkowe, chatki stylizowane na podziemne.
 1. Zagospodarowanie terenu ogrodzonego:
 • Plac zabaw dla 30 dzieci.
 • Domki na drzewie.
 • Modernizacja miejsca do organizowania ognisk.
 • Teatr typu greckiego z demontowalnym zadaszeniem widowni, chroniącym przed deszczem.
 • Kompostownik.
 • Zadaszenie „klasy pod chmurką".
 • Adaptacja istniejącego parkingu na parking dla rowerów.
 1. Zakup wyposażenia obiektu w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne).
 2. Zmiana przebiegu istniejącego ogrodzenia oraz wprowadzenie furtki.
 3. Modernizacja ścieżek wokół istniejących kolekcji.
 4. Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ścieżek i wybranych kolekcji.
 5. Opracowanie oferty edukacyjnej, w tym założenie nowych kolekcji roślin.

Powyżej: fragment programu funkcjonalno - użytkowego opracowanego dla terenu ogrodu.

 

Planowane efekty:

Zabezpieczenie zasobów oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Kontynuowanie edukacji ekologicznej, jednakże w dużo szerszym niż obecnie zakresie (kompleksowa oferta edukacyjna). Udostępnione dla społeczności województwa pomorskiego i turystów dziedzictwo przyrodnicze regionu z jednoczesnym opracowaniem i realizacją oferty edukacyjnej pozwoli na efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki. Dzięki temu zabezpieczone zostaną obszary cenne przyrodniczo przed nadmierną penetracją przez ludzi, a z drugiej strony możliwe będą obcowanie i kontakt z przyrodą. W wyniku realizacji projektu ograniczona zostanie antropopresja, w szczególności związana z nasilającym się ruchem turystycznym. Projekt umożliwi realną ochronę przyrody na obszarach chronionych, co doprowadzi do ograniczenia degradacji środowiska oraz utraty zasobów różnorodności biologicznej. Oferta edukacyjna obejmie szerokie spektrum tematyczne z zakresu ochrony środowiska, o znacznym zasięgu oddziaływania. Ponadto projekt dzięki szerokiej skali oddziaływania, całorocznej ofercie dostosowanej do różnych grup odbiorców oraz uatrakcyjnieniu Pomorza, osobom miejscowym i przyjezdnym stworzy korzystne uwarunkowania sprzyjające kształtowaniu i umacnianiu pożądanych postaw proekologicznych.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2018 roku, w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim.

Wartość projektu ogółem: 2 913 271,95 zł.

Dofinansowanie z UE: 1 678 771,84 zł.

Niezależnie od tego projektu nadleśnictwo do końca roku opracuje projekt budynku edukacyjno - biurowego dla LOB Marszewo, którego koncepcja została wyłoniona w ogólnopolskim konkursie architektonicznym.