Lista aktualności Lista aktualności

Oświadczenie Nadleśniczego

    W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami na temat sprzeciwu wobec polowań na terenach administracyjnych Gminy Miasta Sopotu pragnę poinformować, że realizowane przez nadleśnictwo odstrzały redukcyjne powodują ograniczenie wychodzenia dzików na tereny zurbanizowane i tym samym są to działania, które poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców Sopotu, ograniczając występowanie wypadków komunikacyjnych z udziałem dzików oraz zmniejszając zagrożenie ewentualnych ataków np. na psy i ludzi. Jednocześnie działania te ograniczają szkody powodowane przez dziki w infrastrukturze miejskiej (niszczenie trawników, ogródków działkowych itp.). Bardzo często zdesperowani mieszkańcy zgłaszają się do Nadleśnictwa Gdańsk z prośbą o pomoc i rozwiązanie problemu dzików bytujących w mieście. W ostatnich trzech miesiącach wpłynęło blisko 100 zgłoszeń od Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Sopocie oraz od mieszkańców Sopotu. Dlatego też Nadleśnictwo Gdańsk realizuje odstrzały redukcyjne, wykorzystując nęciska zasilone kukurydzą zakupioną przez Urząd Miasta Sopotu, które odciągają zwierzęta od miasta w głąb kompleksu leśnego, co umożliwia bezpieczny odstrzał.

   Przy obecnym zagrożeniu związanym ze śmiertelnym dla dzików afrykańskim pomorem świń (ASF), ograniczenie liczebności może odbywać się wyłącznie poprzez wykonywanie odstrzałów redukcyjnych. Nadleśnictwo Gdańsk jest w trakcie realizacji Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń tj. między innymi na terenie powiatu gdańskiego oraz miast na prawach powiatu: Gdańska, Gdyni i Sopotu. Brak jest podstaw prawnych, by zakazać prowadzenia gospodarki łowieckiej, w tym odstrzałów redukcyjnych na wspomnianym obszarze (Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie). Należy również zauważyć, że zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Miasta Sopotu, Nadleśnictwo Gdańsk poprzez odstrzał redukcyjny ma doprowadzić stan liczebny dzików bytujących w lasach trójmiejskich do poziomu ograniczającego migrację na tereny zurbanizowane. Dlatego zalecenie Prezydenta Miasta Sopotu nie ma oparcia w obowiązującym prawie, a także stoi w sprzeczności z realizowanym porozumieniem.

   Odstrzały redukcyjne są realizowane wyłącznie przez osoby uprawnione, przeszkolone i doświadczone, co gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa. Odstrzały redukcyjne są organizowane w dni robocze w godzinach nocnych i porannych, gdy większość mieszkańców Sopotu nie korzysta z lasu. Odpowiednia organizacja i zabezpieczenie wykonywanych odstrzałów sprawdzają się do tego stopnia, że nigdy nie wydarzył się żaden niebezpieczny incydent.

   Ze względu na zagrożenie powodowane afrykańskim pomorem świń, Ministerstwo Środowiska i Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego wydały szereg zaleceń, które nakazują rozrzedzenie populacji i jednoznacznie zakazują przesiedlania dzików w strefach restrykcji ASF i na terenach przyległych do nich w pasie do 50 km, w tym z terenów administrowanych przez Gminę Miasta Sopotu. Cały obszar Sopotu położony jest w obszarze WAMTA (Wider Area for Medium Term Actions). Dlatego nie ma możliwości odłowu dzików z terenów zurbanizowanych i przeniesienia ich do lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo Gdańsk, czy innych nadleśnictw. Strategia ta jest zgodna z zaleceniami unijnej agencji EFSA oraz Komisji Europejskiej. Wszystkie podjęte działania mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby.

   Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Główny Inspektorat Weterynarii występowanie afrykańskiego pomoru świń naraża kraj na olbrzymie straty finansowe, związane w pierwszej kolejności z kosztami związanymi ze zwalczaniem choroby w gospodarstwach, gdzie zostanie stwierdzona (wiążącymi się m.in. z zabiciem zwierząt z zapowietrzonego stada i utylizacją ich zwłok, koniecznością przeprowadzenia oczyszczania i dezynfekcji oraz badań laboratoryjnych), jak również z drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno w kraju, jak i poza jego granice.