Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg na dzierżawę gruntu inwestycyjnego w Redzie

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na dzierżawę gruntów inwestycyjnych w Redzie na cel zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Przedmiot przetargu składa się trzech lokalizacji:

  1. ,,Teren inwestycyjny 1”: adres administracyjny 22-15-011-0001, działka ewidencyjna 1263/2, 1265/2, 1264/2 powierzchnia 12833 m2, wadium w wysokości 20000 zł
  2. ,,Teren inwestycyjny 2” adres administracyjny 22-15-011-0001, działka ewidencyjna 1263/2,1264/2, powierzchnia 7880 m2, wadium w wysokości 12000 zł
  3. ,,Składnica drewna”: adres administracyjny 22-15-011-0001, działka ewidencyjna 1264/2, 1265/2,1263/2 powierzchnia 12898 m2, wadium w wysokości 20000 zł

Plan lokalizacji znajduje się w załączniku graficznym

Minimalny okres dzierżawy to 10 lat.

Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi dla każdej z pozycji przedmiotu przetargu: 1,48 zł/m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez oferenta wadium.

 

Oferty można składać do dnia 30-10-2020 r., do godz. 08:30 w sekretariacie Nadleśnictwa Gdańsk z odpowiednim dopiskiem na zamkniętej kopercie: „Dzierżawa nieruchomości – Składnica drewna”, „Dzierżawa nieruchomości – Teren inwestycyjny 1”, „Dzierżawa nieruchomości – Teren inwestycyjny 2”.

 

Po szczegóły dotyczące przetargu oraz niezbędne dokumenty do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym  odsyłamy do Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Gdańsk. Dokumenty dotyczące przetargu znajdują się pod linkiem:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_gdansk/komunikaty_i_ogloszenia