Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg na dzierżawę nieruchomości na cele sezonowej gastronomii na terenie Leśnictwa Sobieszewo

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Gdańsk

ogłasza

 

publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na cele sezonowych działalności gastronomicznych na terenie Leśnictwa Sobieszewo.

  1. Przedmiot przetargu:

Lp.

Adres leśny

Nr działki

Użytek ewidencyjny

Pow. (m2)

KW

1

15-03-2-20-172-j-00

172/1

Ls

36

GD1G/00083834/3

 

Grunt nie jest uzbrojony w przyłącza wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne itp. Doprowadzenie przyłączy leży po stronie dzierżawcy. Nadleśnictwo nie zwraca środków za nakłady poczynione w przedmiocie dzierżawy.

Szczegółowa lokalizacja przedmiotu przetargu znajduje się na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 11.07.2023 r. godzina 14:30 w sekretariacie Nadleśnictwa Gdańsk z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Dzierżawa nieruchomości Świbno”.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.07.2023 r godz. 10:00 w pokoju nr 109 (świetlica).

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 460 zł/m2.

 

2. Warunki:

  1. Ofertę należy złożyć na formularzu, który jest załącznikiem nr 2 do ogłoszenia.
  2. Oferta jest ważna, jeżeli zawiera:
  • dane osobowe, adres zamieszkania, nr telefonu wnioskodawcy;
  • własnoręczny podpis wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę;

Dane osobowe oferenta zawarte w ofercie zostaną wykorzystane tylko do celów przetargowych.

  1. Szczegółowe warunki dzierżawy zawiera umowa dzierżawy, która znajduje się w siedzibie Nadleśnictwa w pokoju 205 oraz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gdansk/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia
  2. Informacje o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego ukaże się na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w biurze Nadleśnictwa.
  3. Szczegółowe warunki dzierżawy zawarte są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub nie dokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 205 Nadleśnictwa Gdańsk lub pod numerem telefonu: 58 667 42 59.