Asset Publisher Asset Publisher

Szlaban na ulicy Reja został zamknięty

Jest to skutek niepodpisania przez Miasto Sopot umowy dzierżawy na drogę.

Nadleśnictwo Gdańsk od 2010 roku usiłuje uzgodnić z Władzami Sopotu uregulowanie prawnego dojazdu do nieruchomości miejskich zlokalizowanych przy ul. Reja, zawsze spotykając się ze zdecydowaną odmową. Ustawowym obowiązkiem Miasta Sopotu jest zapewnienie dojazdu publicznego do swoich nieruchomości i tym samym wzięcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo korzystających z tej drogi pieszych i rowerzystów, którym szlak od lat służy. Nadleśnictwo nie ma uprawnień ani kompetencji do ustanawiania dróg publicznych

W 2020 roku Urząd Miasta Sopotu oraz Nadleśnictwo Gdańsk ponownie przystąpiły do rozmów, które miały na celu uregulowanie kwestii dojazdu do nieruchomości miejskich zlokalizowanych przy ul. Reja. Tuż przed podpisaniem umowy dzierżawy, po miesiącach wspólnej pracy nad jej treścią, Miasto Sopot niespodziewanie odmówiło podpisania umowy. Nadleśnictwo Gdańsk zgodnie z zapowiedziami zamknęło szlabanem drogę leśną. Tym samym Władze Miasta pozostawiły działkowców w bardzo trudnej sytuacji.

 

Gmina ma obowiązek doprowadzenia dróg dojazdowych do ROD.

Zgodnie z prawem jednostki samorządu terytorialnego, takie jak Miasto Sopot mają obowiązek zapewnienia dróg dojazdowych do rodzinnych ogrodów działkowych. Nadleśnictwo nie ma tego w swoich kompetencjach.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2014, poz. 40) Art.10 ust.2 „Gmina obowiązana jest do doprowadzenia do ROD dróg dojazdowych, energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę oraz uwzględnienia w organizacji komunikacji publicznej potrzeb ROD”.

 

Bezpieczeństwo na drodze

Lasy Państwowe nie są  uprawnione ani nie mają kompetencji do organizacji dojazdów publicznych i nie mogły wziąć na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo korzystających z tej drogi pieszych i rowerzystów. Takie obowiązki i kompetencje mają wyłącznie samorządy, w tym wypadku Miasto Sopot. Obecnie Prokuratoria Generalna w imieniu Nadleśnictwa Gdańsk nadzoruje proces o odszkodowanie w związku z wypadkiem, jaki miał miejsce na przedmiotowej drodze. Kwota dochodzonego odszkodowania wynosi w przybliżeniu 767 000 złotych.

 

Klucze do szlabanu leśnego

Pomimo zaistniałej sytuacji, nadleśnictwo zrobiło wszystko co mogło, żeby decyzja Prezydenta Miasta nie wpłynęła negatywnie na działkowców. Nadleśnictwo udostępniło na ich potrzeby parking w dolnym odcinku ulicy Reja, dodatkowo Zarząd ogródków działkowych otrzymał klucze do szlabanu, by móc go otworzyć w awaryjnych sytuacjach. Takie same klucze zostały przekazane Pogotowiu Ratunkowemu, Policji, spółce AQUA-Sopot, a w ubiegłych latach Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Poczcie Polskiej oraz Zakładowi Oczyszczania Miasta. Należy również zauważyć, że nadleśnictwo pozytywnie rozpatruje wnioski o wydanie kluczy do szlabanu składane przez osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Propozycja Władz Miasta

Ostatnią propozycją nadleśnictwa było wydzierżawienie drogi Miastu. W umowie zastosowano najniższą możliwą opłatę dzierżawną w wysokości około 34 tys. złotych rocznie. Nadleśnictwo odpowiadając prawnie za mienie Skarbu Państwa, w świetle obowiązujących przepisów nie może dowolnie kształtować wysokości tych stawek, na co naciska Miasto Sopot. Umowa dzierżawy może zostać zawarta za zgodą Dyrektora RDLP, a opłata może być ustalona wyłącznie poprzez przetarg publiczny nieograniczony lub na podstawie wyceny rzeczoznawcy. W tym przypadku przyjęto stawkę ustaloną na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

 

Koszty dzierżawy

Kwota 34 tys. złotych rocznie to zaledwie połowa stawki dzierżawy, jakie pobiera się od samorządów w podobnych przypadkach. Z doświadczenia Nadleśnictwa Gdańsk wynika, że mniej zamożne gminy regulują podobne należności. Wypełniając tym samym ciążące na nich ustawowe obowiązki.

Szacunkowa wartość drogi wynosi 500 tys. złotych. Ewentualne kwoty wydatkowane przez Miasto Sopot będą niewspółmiernie małe w stosunku do realnej wartości drogi, tym bardziej że Lasy Państwowe w ostatnich latach wyremontowały drogę kosztem 130 tys. złotych. Dla Gminy dysponującej tak dużym budżetem wyżej wymienione opłaty są symboliczne.

Kilka lat temu w tym samym trybie została przekazana droga leśna będąca częścią ulicy 23 Marca w Sopocie. Wtedy wszystkie procedury i wymagania zostały spełnione. Sprawa została zakończona pomyślnie.

 

Nieodpłatne przekazanie części drogi (droga powiatowa)

Nadleśnictwo Gdańsk, zgodnie z deklaracją dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych podtrzymuje wolę nieodpłatnego  przekazania dolnego odcinaka ul. Reja. Procedura nieodpłatnego przekazania fragmentu drogi powiatowej (dolny odcinek ul. Reja) wymaga wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, a niezbędnym warunkiem, aby przeprowadzić tę procedurę jest uprzednie władanie gruntem na podstawie umowy dzierżawy.

 

Strony negocjacji

Nadleśnictwo Gdańsk informuje, że stroną w postępowaniu dotyczącym zarówno ul. Reja jak innych spraw związanych ze sprawowaniem zarządu nad gruntami położonymi w granicach Miasta Sopotu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk.