Wydarzenia Wydarzenia

Zrównoważony rozwój lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - porozumienie z Województwem Pomorskim

Porozumienie ma na celu wypracowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy podmiotów odpowiedzialnych za zrównoważone funkcjonowanie tego obszaru.

Porozumienie zostało podpisane 21 października, pomiędzy Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Mieczysława Struka - marszałka województwa i Bożenę Sikorę, dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, reprezentowaną przez jej dyrektora Jana Szramkę i nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk Marka Zemana. 

Współpraca pomiędzy podmiotami porozumienia zakłada:

1. Opracowanie diagnozy wraz z wypracowaniem rekomendacji dla funkcjonowania obszaru lasów TPK w kontekście równoważenia funkcji przyrodniczej, gospodarczej i turystyczno - edukacyjnej.

2. Współdziałanie w zakresie edukacji przyrodniczej i leśnej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

3. Współdziałanie z samorządami gmin w zakresie koncepcji zagospodarowania strefy buforowej.

4. Weryfikacja sieci szlaków turystycznych i rekreacyjnych i wypracowanie ich jednolitego oznakowania.

5. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej, dotyczącej możliwych form udostępnienia lasów  TPK w zakresie zachowania funkcji ochronnej i gospodarczej oraz planowanych przedsięwzięć na terenie Parku.

6. Organizację cyklicznych spotkań podmiotów porozumienia.

zdjęcia: Jacek Leszewski.

 

Materiały do pobrania