Lista aktualności Lista aktualności

Regulamin korzystania z obiektu turystycznego i zagrożenia występujące w lesie

Witamy na terenie Nadleśnictwa Gdańsk. Zapraszamy do korzystania z obiektu turystycznego, który jest udostępniany nieodpłatnie. Bądź ostrożny Las to dynamiczny ekosystem, w którym mogą wystąpić różne zjawiska, powodujące zagrożenia. Las to również zakład pracy dla leśników i pracowników leśnych.

Spis Treści:

1. Regulamin korzystania z obiektów turystycznych Nadleśnictwa Gdańsk

2. Regulamin korzystania ze szlaków turystycznych w Nadleśnictwie Gdańsk

3. Potencjalne Zagrożenia występujące w lesie

 

 

 

Witamy na terenie Nadleśnictwa Gdańsk.
 Zapraszamy do korzystania z obiektów turystycznych, które są udostępniane nieodpłatnie.

 

Regulamin korzystania z obiektów turystycznych Nadleśnictwa Gdańsk

 

 1. Każda osoba korzystająca z obiektów turystycznych Nadleśnictwa Gdańsk  wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Obiekty turystyczne są dostępne we wszystkie dni roku.
 3. Rozbijać namioty i biwakować, posługiwać się otwartym ogniem możesz na leśnych biwakach.  Nie wymaga to dodatkowej zgody. Możesz też zostawić na nich  (w ściśle wyznaczonym miejscu) samochód . Ognisko rozpalaj tylko na wyznaczonych kręgach ogniskowych. Gdy skończysz, zgaś ogień, popiół  z grilla wysyp do kręgu ogniskowego.  Zapraszamy na leśne biwaki:
  1. nad jez. Borowo
  2. nad jez. Wyspowo
  3. do Młynek,  k. Gniewowa.
 4. Przestrzegając zasad opisanych wyżej, możesz również posługiwać się ogniem na poniższych leśnych parkingach
  1.  „Biała” w okolicach Wejherowa
  2. „Rogulewo” przy ul. Wiczlińskiej
  3. Gołębiewo I i Gołębiewo II
  4. „Zagórska Struga”
 5. Korzystając z obiektu turystycznego, nie niszcz go. Nie uszkadzaj drzew i innych roślin.
 6. Samochód i inny pojazd silnikowy pozostaw na wyznaczonym miejscu.
 7. Nie hałasuj i nie puszczaj psa luzem.
 8. Śmieci, resztki żywności zabierz z lasu ze sobą.
 9. Obiekty turystyczne nadleśnictwa nie są strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty mienia, ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z obiektu. Nadleśnictwo Gdańsk nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub zniszczone mienie.
 10. Zabrania się korzystania z miejsc biwakowania w inny sposób, niż zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

 1. Łowienie ryb, poruszanie się sprzętem wodnym po akwenach należących do nadleśnictwa wymaga odrębnej zgody.

 

 

Obiekt może być monitorowany.

 

Telefony alarmowe: 112, Straż Pożarna 998, Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 999.

 

 Zarządca obiektu: Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 200, 81-006 Gdynia, tel. 58 667 42 50,

email: gdansk@gdansk.lasy.gov.pl

 

 

Regulamin korzystania ze szlaków turystycznych w Nadleśnictwie Gdańsk

 1. Szlaki turystyczne w Nadleśnictwie Gdańsk obejmują szlaki dedykowane turystom pieszym i rowerzystom.
 2. Oznakowanie szlaków pieszych stanowi znak podstawowy, którym jest poziomy prostokąt wypełniony trzema jednakowej wielkości poziomymi paskami, zewnętrznymi białymi i środkowym w kolorze szlaku. Szlaki rowerowe oznaczone są białymi kwadratami z symbolem roweru i paskiem lub strzałką w kolorze szlaku. Oznaczenia  mogą znajdować  się na pniach drzew, innych obiektach terenowych oraz na drogowskazach.
 3. Lokalizację szlaków turystycznych zawiera aplikacja „Nadleśnictwo Gdańsk”
 4. Znak czarnego wykrzyknika na białym tle w czarnej ramce ostrzega o zbliżaniu się do miejsca potencjalnie niebezpiecznego. Jest on umieszczany na skrzyżowaniach tras pieszych z innymi miejscami
 5. Szlaki turystyczne mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo. Mogą poruszać się po nich pojazdy Służby Leśnej, maszyny i pojazdy związane z gospodarką leśną dlatego też należy zachować na nich szczególną ostrożność.
 6. Szlaki turystyczne mogą fragmentami przebiegać drogami publicznymi, przebiegać lub krzyżować się ze szlakami konnymi. Po szlakach dedykowanych turystom pieszym mogą poruszać się rowerzyści i na odwrót, również z tego powodu należy zachować szczególną ostrożność.
 7. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaków na własną odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.
 8. Organizatorem turystyki pieszej i rowerowej na terenie Nadleśnictwa Gdańsk nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na szlaku turystycznym odpowiada organizator. Uczestnicy biorą udział w imprezie turystycznej na własny koszt i własną odpowiedzialność.
 9. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.
 10. Zarówno poszczególne odcinki szlaków, jak i całe szlaki mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów.  Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.
 11. Za naruszenie jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu może zostać nałożona grzywna, a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania właściwych służb porządkowych.
 12. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Nadleśnictwa Gdańsk (tel. 58 667 42 50) lub Straży Pożarnej.
 13. Należy pamiętać, że na szlakach turystycznych mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, itp.. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu i rowerowemu winny być w miarę możliwości zgłaszane administracji Nadleśnictwa Gdańsk  (58 667 42 50, email: gdansk@gdansk.lasy.gov.pl, lub poprzez aplikację „Nadleśnictwo Gdańsk”.

 

Potencjalne zagrożenia występujące w lesie. 

 1. Martwe i obumierające drzewa są integralną częścią lasu. Drzewa z widocznymi oznakami rozkładu: suchymi konarami, dziuplami, owocnikami grzybów (hubami) są spróchniałe i w każdej chwili mogą się przewrócić. 
 2. Nierówny teren. Las jest pełen wystających korzeni, pni po ściętych drzewach, gałęzi. Na terenie Wyspy Sobieszewskiej zdarzają się niebezpieczne dziury w ziemi po nielegalnym wydobyciu bursztynu. W wielu miejscach występują niebezpieczne, strome zbocza.
 3. Drogi leśne. Mogą po nich poruszać się różne pojazdy: ciężki sprzęt leśny, pojazdy Służby Leśnej i inne. Na szlakach rowerowych, ale również na innych drogach leśnych, możesz spotkać szybko poruszających się rowerzystów, również w grupach. Osoby uprawiające jazdę konną mają obowiązek poruszać się wyłącznie po szlakach konnych. Drogi mogą mieć różną nawierzchnię, również ostry tłuczeń oraz koleiny i dziury. Drogi leśne mogą być udostępnione do ruchu publicznego, są oznakowane wtedy stosownymi znakami (sprawdź ich regulamin) lub nie udostęnione do ruchu publicznego (sprawdź regulamin).
 4. Trwające prace leśne, takie jak np. ścinka drzew, zrywka, wywóz. Miejsca, w których tego typu prace są prowadzone, są objęte zakazem wstępu i są oznaczane tablicami ostrzegawczymi, ustawionymi na drogach i szlakach leśnych. Lokalizacja dłużej trwających prac jest ogłaszana również na stronie internetowej nadleśnictwa. Należy bezwzględnie stosować się do zakazu poruszania się po tych terenach.
 5. Polowania indywidualne i zbiorowe, regulujące liczebność zwierzyny. Teren polowań zbiorowych oznaczany jest tablicami ostrzegawczymi ustawionymi na drogach i szlakach leśnych, terminy tych polowań są również ogłaszane na stronach internetowych gmin.
 6. Dzikie zwierzęta mogą być niebezpieczne, mogą też przenosić choroby (wścieklizna, borelioza), a jad niektórych owadów może wywoływać groźne reakcje alergiczne.
 7. Niekorzystna pogoda (burza, silny wiatr, zalegający na drzewach śnieg, powodujący ryzyko złamania, oblodzone drogi) zwiększa ryzyko nieszczęśliwych wypadków.
 8. Lasy trójmiejskie były terenem intensywnych działań wojennych. Do dziś można w nich spotkać niewypały i niewybuchy z czasów wojny. W przypadku ich spotkania należy powiadomić policję w celu zabezpieczenia terenu.
 9. Rośliny i grzyby które mogą być trujące lub wywołać poparzenia.
 10. Wnyki i sidła, pozostawione przez kłusowników oraz inne zagrożenia trudne do zidentyfikowania. Prosimy o informację w przypadku ich stwierdzenia.

 

Zasady bezpiecznego przebywania w lesie

 1. Nie wchodź na obszary, na które wstęp jest zabroniony, są one oznakowane tablicami ostrzegawczymi.
 2. Dzieci będące pod Twoją opieką powinny przebywać w zasięgu Twojego wzroku.
 3. By uniknąć chorób odkleszczowych, poruszaj się po wyznaczonych ścieżkach, z dala od gęstego podszytu. Dodatkowo zabezpieczy Cię stosowny ubiór: długie spodnie, rękawy, nakrycie głowy. Po powrocie z leśnego spaceru weź prysznic a później sprawdź swoje ciało i usuń ewentualne kleszcze.
 4. Poruszanie się po wyznaczonych szlakach zmniejszy ryzyko zabłądzenia. Na dłuższą wyprawę zaopatrz się w papierową mapę i aplikacje mapowe, z pobraną mapą terenu do użytku offline. Przydatna może być aplikacja „Nadleśnictwo Gdańsk”., Z wyprzedzeniem analizuj pogodę i jeśli trzeba, pozostań w domu.
 5. Zachowaj ostrożność! W lesie oprócz Ciebie jest mnóstwo innych ludzi, korzystających z niego w najróżniejszy sposób. Nie zbliżaj się do niebezpiecznych miejsc, unikaj kontaktu z dzikimi zwierzętami, nieznanymi roślinami i grzybami. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w trakcie korzystania z lasu.

 

 

Świadomy występujących zagrożeń, w lesie przebywasz na własną odpowiedzialność.