Lista aktualności Lista aktualności

Regulamin organizowania wydarzeń sportowych i rekreacyjnych

Regulamin organizowania wydarzeń sportowych i rekreacyjnych na gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Gdańsk. (Załącznik do zarządzenia nr 26/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk z dnia 22.07.2022 Każda osoba organizująca wydarzenie o charakterze turystycznym i rekreacyjnym na terenie Nadleśnictwa Gdańsk wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

Zgłoszenie wydarzenia sportowego/rekreacyjnego (przeczytaj najpierw uważnie regulamin poniżej).

 

 

 1. Planując wydarzenie:
  1. Sprawdź, czy na terenie planowanego wydarzenia będą trwały prace leśne.  Jeśli tak, zmień lokalizację wydarzenia[1].  Miejsca, gdzie będą prowadzone prace w danym roku znajdziesz na mapie poniżej. Uwaga! Przygodna wycinka pojedynczych drzew oznaczana jest jedynie w terenie tablicami ostrzegawczymi, nie znajdziesz jej na mapie. Sprawdź trasę w terenie i omijaj takie miejsca!
  2. Sprawdź, czy na terenie planowanego wydarzenia nie jest planowane polowanie zbiorowe. Informacje o nich znajdziesz w Biuletynach Informacji Publicznej gminy. Jeśli jest, zmień lokalizację wydarzenia.  Zalecamy powiadomienie o wydarzeniu właściwe koło łowieckie (mapę z zasięgami kół znajdziesz na naszej stronie internetowej). Ze względów bezpieczeństwa polowanie i wydarzenia sportowe/ rekreacyjne nie mogą odbywać się w tym samym czasie i miejscu.
  3. Sprawdź na mapie poniżej, oprócz lokalizacji prac gospodarczych, obszary wyłączone z ruchu sportowego.
  4. Rekomendujemy poruszanie się (i jazdę rowerem) wyłącznie po istniejącej sieci dróg leśnych i szlaków turystyczno-rekreacyjnych (sprawdź ich lokalizację – na mapie poniżej.)
  5. W drzewostanach referencyjnych (sprawdź ich lokalizację - na mapie poniżej.) znajdują się zamierające i martwe, leżące i stojące drzewa, które stwarzają ryzyko urazów i śmierci dla ludzi. Rekomendujemy poruszanie się po tych obszarach wyłącznie oznakowanymi szlakami.
  6. Nie planuj wydarzeń na  powierzchniach objętych  stałym zakazem wstępu, tj. uprawach leśnych  do 4 m wysokości, źródliskach rzek i potoków. Nie są one zaznaczone na mapie, sprawdź trasę w terenie
  7. Jeśli planowane wydarzenie odbywa się na drogach lub pozostałych obszarach będących w granicach rezerwatów przyrody, konieczne jest uzyskanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  (art. 15 ust. 1 pkt 27 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody)
  8. Pamiętaj, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2129) zabronione jest organizowanie na gruntach leśnych imprez pojazdami silnikowymi.
 2. Jeśli planujesz oznakować trasę zgłoś nam (szczegóły w punkcie 4 i dalej) swoje wydarzenie, oraz wygląd i lokalizację oznaczeń. Dopuszczamy wieszanie oznaczeń maksymalnie trzy dni  przed wydarzeniem i zdjęcie ich maksymalnie trzy dni po wydarzeniu. Wszelkie odstępstwa od tej zasady wymagają zgody nadleśnictwa.
  1. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odmowy lokalizacji takich obiektów czy oznaczeń na zarządzanym przez siebie terenie bez podania przyczyn.
  2. Po zakończeniu wydarzenia, sprzątnij teren z oznaczeń itp.
 3. W przypadku niektórych (patrz niżej) wydarzeń, należy po wstępnej akceptacji wydarzenia przez upoważnionego pracownika wpłacić  kaucję2. Zostanie ona niezwłocznie zwrócona po uprzątnięciu terenu przez organizatora i potwierdzeniu tego faktu drogą mailową przez leśniczego. Temu obowiązkowi podlegają:
  1. Wydarzenia z oznaczeniami, które nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację organizatora,
  2. Wydarzenia powyżej 100 uczestników.
  3. Nadleśniczy ma prawo zwolnić z kaucji  wybranych organizatorów wydarzeń w uzasadnionych przypadkach
 4. Jeśli twoje wydarzenie będzie miało od 50 do 500 uczestników:
  1. I będzie przebiegać po rekomendowanej sieci dróg leśnych i szlaków turystycznych  (sprawdź na mapie poniżej.) lub w przypadku imprez na orientację, poza obszarami wyłączonymi z ruchu sportowego i poza terenami objętymi w danym roku pracami gospodarczymi, zgłoś je co najmniej 14 dni wcześniej przez nasz formularz rezerwacji https://nadlesnictwogdansk.nakiedy.pl/site/  Podaj zasięg imprezy w oparciu o mapę poniżej. Zgoda nadleśnictwa na tak zgłoszone wydarzenie jest domyślna, jej potwierdzenie zostanie przesłane w miarę możności niezwłocznie drogą mailową, podobnie jak ewentualny brak zgody.
  2. Jeśli planujesz wydarzenie poza rekomendowaną siecią szlaków i dróg leśnych lub (w przypadku zawodów na orientację) na terenach objętych w danym roku pracami gospodarczymi, zgłoś je przez nasz system rezerwacji (jak w pkt. 4a) i czekaj na potwierdzenie ze strony nadleśnictwa.  Przed udzieleniem zgody zastrzegamy sobie prawo zasięgnięcia opinii m.in. Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.  
 5. Jeśli twoje zdarzenie będzie miało powyżej 500 uczestników, zwróć się o zgodę do nadleśnictwa zgodnie z wytycznymi w punkcie powyżej.
 6. Jeśli twoje zdarzenie będzie miało poniżej 50 uczestników rekomendujemy zarejestrowanie go w naszym systemie rezerwacji, wraz z podaniem jego lokalizacji na mapie.
 7. Jeśli twoje zdarzenie będzie odbywało się po zmierzchu, zarejestruj go w naszym systemie rezerwacji, wybierając odpowiedni rodzaj wydarzenia i podając jego lokalizację na mapie.
 8. W przypadku wydarzeń losowych (np. zwalone drzewo tuż przed wydarzeniem) dopuszczamy nieznaczącą zmianę trasy poza sieć dróg leśnych i szlaków turystycznych i rekreacyjnych. Zmiany znaczące wymagają zgody miejscowego leśniczego. Nie dopuszcza się zamiennej trasy na terenach chronionych i objętych zakazem wstępu.
 9. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia na każdym jego etapie, ze względów bezpieczeństwa.
 10.  Wjazd pojazdem silnikowym, związany z organizacją zawodów wymaga osobnej zgody nadleśnictwa
 11. Organizator wydarzenia odpowiada za bezpieczeństwo uczestników wydarzenia oraz za ewentualne szkody, powstałe w związku z organizowanym wydarzeniem, wyrządzone w mieniu będącym w zarządzie Nadleśnictwa Gdańsk. Organizator zobowiązany jest do:
  1. zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i obserwatorom wydarzenia oraz oznaczenia trasy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób trzecich; zwłaszcza w przypadku wydarzeń rowerowych organizator zobowiązany jest tak zabezpieczyć trasę na skrzyżowaniach dróg, szlaków, aby nie doszło do kolizji z innymi użytkownikami terenu;
  2. zapoznania się z informacją o zagrożeniach występujących w lesie i przekazania jej wszystkim uczestnikom wydarzenia  (lista zagrożeń dostępna jest na stronie internetowej nadleśnictwa);
  3. nienaruszania drzewostanu oraz niedopuszczania do zanieczyszczania dróg (zabronione jest stosowanie farb, gwoździ, zszywek oraz innych metalowych elementów w celu umieszczenia oznakowania na drzewach lub drogach)
  4. zapewnienia powszechnego dostępu do dróg leśnych (w szczególności niezastawiania szlabanów i dojazdów do osad leśnych) oraz obiektów turystycznych;
  5. poinformowania uczestników, że wydarzenie odbywa się na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gdańsk;
  6. przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów przeciwpożarowych oraz dotyczących ochrony przyrody i ustawy o lasach;
  7. poinformowania wszystkich uczestników o zakazach wynikających z art. 30 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2129):

W lasach zabrania się:

 • zanieczyszczania gleby i wód;
 • zaśmiecania;
 • rozkopywania gruntu;
 • niszczenia grzybów oraz grzybni;
 • niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;
 • niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;
 • zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;
 • rozgarniania i zbierania ściółki;
 • wypasu zwierząt gospodarskich;    
 • biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
 • wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;
 • płoszenia,   ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;
 • puszczania   psów   luzem;  
 • hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.
 • rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
 • korzystania z otwartego płomienia;
  1. Organizator wydarzenia jest odpowiedzialny za niedopuszczania do zanieczyszczenia lasu i sąsiadujących gruntów leśnych, za zdjęcie oznakowania tras oraz uprzątnięcie i przywrócenie do poprzedniego stanu terenu, na którym odbywało się wydarzenie, w terminie trzech dni od dnia jej zakończenia. Nieuprzątnięcie terenu skutkować będzie brakiem zwrotu kaucji.
 1. W przypadku nieprzestrzegania przez organizatora wydarzenia postanowień niniejszego regulaminu, Nadleśnictwo zastrzega sobie możliwość odmowy wydania zgody na organizację podobnych wydarzeń na terenie nadleśnictwa w przyszłości.
 2. Zgłoszenie wydarzenia, wraz z danymi kontaktowymi organizatora (nazwisko, mail, telefon), oznacza zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych dla potrzeb koordynacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych w nadleśnictwie Gdańsk,  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Z zasadami przetwarzania danych osobowych w Nadleśnictwie Gdańsk można zapoznać się tu: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gdansk/polityka-prywatnosci  
 3. W zakresie nieobjętym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275).

Mapa W celu dodania zasięgu imprezy użyj linku do mapy i kliknij z lewej "dodaj" i "dodaj notatki do mapy" (wymaga logowania), lub użyj jakiegokolwiek programu graficznego. Do zmiany skali możesz użyć kółka myszy.

 

Mapa prac gospodarczych do korzystania na smartonach. Zlokalizuj się w terenie, klikając ikonkę celownika w prawym dolnym rogu mapy. Powiększ mapę by przejść z trybu wyświetlania leśnictw do widoku prac gospodarczych.
 

 

Orientacyjny kalendarz imprez, odświeżanie może mieć opóźnienie kilku dni.

 

 

[1] Jeśli szczególnie zależy Ci na danej lokalizacji, zapytaj mailem (witold.ciechanowicz@gdansk.lasy.gov.pl) czy w konkretnym terminie planowanego przez Ciebie wydarzenia będą planowe prace.

2 Rachunek bankowy: 02 2030 0045 1110 0000 0013 7130, Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 200, NIP: 586-001-62-85, w tytule przelewu podaj nazwę organizatora, ilość uczestników, datę wydarzenia. Wysokość kaucji: 1000 zł.