Asset Publisher Asset Publisher

LEŚNY ODCINEK ULICY REJA W SOPOCIE – MIASTO ZRYWA POROZUMIENIE [Aktualizacja 15.01.2021 r.]

Pomimo wypracowanego kompromisu pomiędzy nadleśnictwem a samorządem Miasto Sopot zrywa porozumienie tuż przed podpisaniem umowy dzierżawy drogi.

 

[AKTUALIZACJA 15.01.2021 r.]
Trwają negocjacje pomiędzy Nadleśnictwem Gdańsk a Miastem Sopot. Na poniedziałek 18 stycznia ustalono spotkanie terenowe, które wyznaczy kierunek dalszego postępowania. Do czasu zakończenia negocjacji szlaban leśny pozostaje otwarty. 

 

Tuż przed podpisaniem umowy finalizującej porozumienie, po miesiącach wspólnej pracy nad jej treścią, Miasto Sopot niespodziewanie wyrzuca umowę do kosza. Jednostronnie zrywając porozumienie zawarte w lipcu 2020 r.

Miasto Sopot nie podpisując umowy, którą wspólnie wypracowaliśmy stawia działkowców w bardzo trudnej sytuacji. Jedyne co możemy dla nich zrobić to udostępnić parking oraz przekazać klucze do szlabanu leśnego na wypadek sytuacji awaryjnych– mówi Janusz Mikoś, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk. 

Szlaban leśny zostanie zamknięty 18 stycznia 2021 roku.

Nadleśnictwo udostępniło na potrzeby działkowców parking w dolnym odcinku ulicy Reja, dodatkowo Zarząd ogródków działkowych otrzyma klucze do szlabanu leśnego, by móc go otworzyć w awaryjnych sytuacjach.

Porozumienie zobowiązywało strony do podpisania umowy dzierżawy na leśny fragment ulicy Reja oraz do podjęcia wspólnych działań dotyczących projektu planu zagospodarowania przestrzennego. W tym nieodpłatnego przekazania dolnego odcinka ul. Reja, będącego fragmentem drogi powiatowej.

Przypominamy, że sprawa przejęcia ulicy Reja w Sopocie trwa już kilkanaście lat. Zgodnie z przepisami Lasy Państwowe nie są  uprawnione ani nie mają kompetencji do organizacji dojazdów publicznych i nie mogły wziąć na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo korzystających z tej drogi pieszych i rowerzystów. Takie obowiązki i kompetencje mają wyłącznie samorządy, w tym wypadku Miasto Sopot.

Droga służy jako dojazd dla działkowców oraz służb miejskich, jednocześnie jest uczęszczanym szlakiem spacerowym i rowerowym.

 

AKTUALIZACJA 07.01.2020 r.

 

„Nieprawdziwa jest informacja przekazana przez Nadleśnictwo Gdańsk, jakoby Miasto Sopot jednostronnie wypowiedziało porozumienie dotyczące drogi leśnej Reja.”

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 23 lipca 2020r. Nadleśnictwo Gdańsk w dniu 01.12.2020 r. przesłało do Prezydenta Miasta Sopotu dwa egzemplarze umowy dzierżawy. Dokument podpisany przez kierownictwo nadleśnictwa został wysłany do Prezydenta Miasta Sopotu. Z niewiadomych przyczyn Prezydent Miasta Sopotu odmówił podpisania umowy dzierżawy, co zostało wyrażone w piśmie z dnia 17.12.2020 r.

Zgodnie z punktem nr 7 porozumieniem GN.6842.1.2020.HM z dnia 23 lipca 2020 r. „Mając na uwadze trwającą pandemię COVID-19, strony deklarują wolę zawarcia do dnia 4 stycznia 2021 r. umowy dzierżawy gruntów stanowiących odcinki drogi wymienione w pkt. 1 i 2 niemniejszego porozumienia”, Miasto Sopot odmawiając podpisania wspólnie wypracowanej umowy dzierżawy narusza zapisy porozumienia, co jest jednoznaczne z jego jednostronnym zerwaniem.

Poniżej znajdują się wspomniane dokumenty.

 

„Ubolewamy, że to właśnie LP wycofały się, mimo wcześniejszej publicznej deklaracji dyrektora Regionalnej Dyrekcji nieodpłatnego przekazania drogi na rzecz Miasta.”

Nic w tej kwestii się nie zmieniało. Nadleśnictwo Gdańsk, zgodnie z deklaracją dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych podtrzymuje wolę nieodpłatnego  przekazania dolnego odcinaka ul. Reja. Procedura nieodpłatnego przekazania fragmentu drogi powiatowej (dolny odcinek ul. Reja) wymaga wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, a niezbędnym warunkiem aby przeprowadzić tę procedurę jest uprzednie władanie gruntem na podstawie umowy dzierżawy.

„Miasto jest skłonne – i taką propozycję przedstawiło – zapłacić za dzierżawę drogi ok. 12 tys. zł rocznie. Lasy Państwowe zażądały natomiast ponad 50 tys. zł rocznie.”

Nadleśnictwo Gdańsk w umowie dzierżawy zastosowało najniższą możliwą kwotę opłaty za dzierżawę tj. 4 zł/m2. Nadleśnictwo nie ma tak szerokich kompetencji jak Samorząd i nie może dowolnie ustalać stawki czynszu. Umowa dzierżawy może zostać zawarta za zgodą Dyrektora RDLP, a opłata może być ustalona wyłącznie poprzez przetarg publiczny nieograniczony lub na podstawie wyceny rzeczoznawcy. W tym przypadku przyjęto stawkę ustaloną na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

"Do tego dochodzą koszty odlesienia, wynoszące wg naszych szacunków od 40 do 60 tys. zł rocznie, przez okres 10 lat."

Koszty te nie są opłatą naliczaną przez nadleśnictwo. Wynikają one z przepisów prawa, ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Organem wydającym decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji leśnej i naliczającym opłatę jest Dyrektor RDLP Gdańsk.

"Uważamy, że mieszkańcy nie powinni ponosić takich kosztów. Jeżeli Lasy Państwowe nadal deklarują wolę nieodpłatnego przekazania drogi"

Zgodnie z prawem jednostki samorządu terytorialnego takie jak Miasto Sopot mają obowiązek zapewnienia dróg dojazdowych do rodzinnych ogrodów działkowych. Nadleśnictwo nie ma tego w swoich kompetencjach. Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

 

Nadleśnictwo Gdańsk od 2010 roku usiłuje uzgodnić z Władzami Sopotu uregulowanie prawnego dojazdu do nieruchomości miejskich zlokalizowanych przy ul. Reja, zawsze spotykając się ze zdecydowaną odmową. Ustawowym obowiązkiem Miasta Sopotu jest zapewnienie dojazdu publicznego do swoich nieruchomości i tym samym wzięcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo korzystających z tej drogi pieszych i rowerzystów, którym ten szlak od lat służy. Nadleśnictwo nie ma uprawnień ani kompetencji do ustanawiania dróg publicznych.

Sugerowanie, że nadleśnictwu chodzi o poszerzenie drogi, pieniądze, czy też ułatwienie wycinki drzew lub zabudowę Doliny Świemirowskiej jest niedorzeczne, bezpodstawne i oderwane od rzeczywistości. Komentarz Pana Prezydenta Sopotu jest nieprawdziwą informacją, czyli fakenewsem.

 

Więcej o sprawie:

LEŚNY ODCINEK ULICY REJA W SOPOCIE – PODPISANO POROZUMIENIE (TREŚĆ POROZUMIENIA)