Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ofertowym

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ofertowym

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe -

Nadleśnictwo Gdańsk

ul. Morska 200

81-006 Gdynia

 

 

Ogłasza publiczny, pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości na czas określony:

 1.  Zasady ogólne:
 1.  Składanie ofert na przedmiot przetargu następuje w formie pisemnej.
 2.  Przedmiotem przetargu jest:

Teren inwestycyjny w Redzie

Lp

Adres

Adres Administracyjny

Nr działki

Rodzaj i klasa gruntu

Powierzchnia m2

Wadium

Nr Księgi wieczystej

1

ul. Gdańska 78A

84-240 Reda

22-15-011-0001

1265/2

R IVa

4577

40000 zł

 

GD1W/00013088/1

2

1263/2

Bi

8213

3

1264/2

Bi

20741

Razem

33531 m2

 

 1.  Szczegółowa lokalizacja przedmiotu przetargu znajduje się na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 1.  Opis przedmiotu przetargu:
 • Dla przedmiotu przetargu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr XXXV/358/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 września 2017 r. (dalej jako: „mpzp”). Zgodnie z zapisami mpzp nieruchomość oznaczona jest na karcie terenu nr 01 i oznaczona jest symbolem U/UC (teren zabudowy usługowej oraz tereny lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2), dla fragmentu terenu obowiązuje również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr XXVI/280/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2012 r. oznaczony symbolem 03KK (teren kolejowy).
  • Do przedmiotu przetargu prowadzi droga krajowa nr 6 – wjazd od ul. Gdańskiej w Redzie.
 • Do przedmiotu przetargu prowadzi działająca bocznica kolejowa. Wszystkie kwestie dotyczące korzystania z torowiska należy uzgodnić z PKP we własnym zakresie.
 • W związku z realizacją projektu pn. ,,Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk, część I Gdynia Chylonia – Lębork – Modernizacja linii kolejowej 202 na odcinku Rumia – Łęczyce od km 29+780 do km 74 + 120” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planuje przejąć część gruntu po 2022 r. (oznaczony na załączniku graficznym).
 • Przez działki będące przedmiotem przetargu przebiega kolektor sanitarny WRR (oznaczony na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego ogłoszenia) – zagospodarowanie gruntu nad kolektorem wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci (PEWIK).
 • Na działce ewidencyjnej nr 1264/2 znajduje się waga samochodowa oraz budynek. Obiekty te dzierżawca będzie mógł użytkować lub zlikwidować na własny koszt w uzgodnieniu z Nadleśnictwem.
 • Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi przedmiotu przetargu: 1,00 zł/m2.
 • Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w przedmiocie przetargu.
 • Przedmiot przetargu można oglądać przy udziale pracownika Nadleśnictwa (nie później niż do dnia 30.08.2021 r.), po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 606 800 363.
 1.  Wadium:
 •     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez oferenta wadium do dnia 30.08.2021 r., na konto Nadleśnictwa Gdańsk 02 2030 0045 1110 0000 0013 7130 – w wysokości 40000 zł.
 •     Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego przez Nadleśnictwo Gdańsk.
 •     Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał ulega przepadkowi na rzecz Nadleśnictwa Gdańsk, jeśli oferent uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
 •     Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał i zawarł umowę dzierżawy podlega zatrzymaniu i zaliczeniu na poczet istniejących zaległości czynszowych i innych opłat (kaucja zabezpieczająca).
 •  W pozostałych przypadkach wadium zwraca się do 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta.

 

 1.  Sposób przygotowania oferty. Miejsce i termin składania ofert:
 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty na odpowiednim formularzu oferty, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z koncepcją zagospodarowania terenu (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia). Formularze dostępne są siedzibie Nadleśnictwa Gdańsk w pokoju nr 205 oraz na stronie internetowej: nadlesnictwo.gdansk.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-nieograniczonym-przetargu-ofertowym.
 • Oferty należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.
 • Oferta powinna być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania oferenta.
 • Termin i miejsce składania ofert: do dnia 30-08-2021 r., do godz. 15:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Gdańsk z odpowiednim dopiskiem na zamkniętej kopercie: „Dzierżawa nieruchomości Reda”.
 • Termin i miejsce otwarcia ofert: 31-08-2021 r., godz. 9:00 w pokoju nr 109 Nadleśnictwa Gdańsk (świetlica).
 • Rozpatrzenie ofert jest niejawne.
 • Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, a także prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 • Oferta jest ważna, jeżeli zawiera:
 • dane osobowe (identyfikacyjne), adres zamieszkania (siedziby) i nr telefonu oferenta (dane osobowe zawarte w ofercie zostaną wykorzystane tylko do celów przetargowych);
 • wysokość proponowanego miesięcznego czynszu dzierżawnego za 1 m2, która musi być wyższa lub równa cenie wywoławczej;
 • przeznaczenie przedmiotu przetargu (cel dzierżawy);
 • proponowany okres dzierżawy;
 • własnoręczny podpis oferenta lub osoby umocowanej do reprezentowania oferenta;
 • W przypadku złożenia tożsamych ofert cenowych na ten sam przedmiot przetargu, Nadleśnictwo może postanowić o dodatkowym postępowaniu przetargowym w trybie licytacji z udziałem oferentów.
 • Szczegółowe warunki dzierżawy określa umowa dzierżawy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia i który znajduje się w siedzibie Nadleśnictwa w pokoju nr 205 oraz na stronie internetowej: nadlesnictwo.gdansk.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-nieograniczonym-przetargu-ofertowym
 • Informacje o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego ukaże się na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w biurze Nadleśnictwa.
 1.  Podpisanie umowy dzierżawy:
 •  Po zatwierdzeniu protokołu komisji przetargowej, Nadleśnictwo przygotuje umowę dzierżawy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 •  O miejscu i dacie podpisania umowy dzierżawy Nadleśnictwo powiadomi oferenta, który przetarg wygrał w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 •  Przedmiot przetargu zostanie przekazany na podstawie podpisanej umowy dzierżawy przez pracownika Nadleśnictwa Gdańsk protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

 1.  Pozostałe postanowienia:
 •  Bezwzględne przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.
 •  Bezwzględne przestrzeganie przepisów sanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem ładu, porządku i czystości na dzierżawionym terenie.
 •  Ponoszenie wszelkich kosztów wynikających z eksploatacji nieruchomości.
 •  Uiszczanie opłat bezpośrednio do dostawców mediów.
 •  Ponoszenie wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, w tym podatków oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.
 •  Informowanie Nadleśnictwa o zmianie adresu pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną przesyłką poleconą pod adres znany Nadleśnictwu w chwili zawarcia umowy.
 •  Utrzymanie czystości dzierżawionego terenu łącznie z wywozem śmieci na własny koszt.
 •  Przestrzeganie pozostałych ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz używanie przedmiotu dzierżawy stosownie do ograniczeń i obowiązków w nich zawartych.
 •  Ponoszenie pełnej odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na osobach i majątku osób trzecich w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 •  Z chwilą zakończenia stosunku dzierżawy dzierżawca usunie wszystkie posadowione przez siebie obiekty, a w razie zaniedbania tego obowiązku obiekty te zostaną usunięte przez Nadleśnictwo Gdańsk na jego koszt, bez konieczności uzyskiwania dodatkowego upoważnienia sądowego.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 205 Nadleśnictwa Gdańsk lub pod numerem telefonu: 58 667 42 59.