Asset Publisher Asset Publisher

Regulamin przyznawania darowizn przez Nadleśnictwo Gdańsk

REGULAMIN

przyznawania darowizn przez Nadleśnictwo Gdańsk

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady przyznawania, udzielania i rozliczania darowizn pieniężnych przez Nadleśnictwo Gdańsk jako jednostkę organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z siedzibą w Gdyni.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Darowiźnie – należy przez to rozumieć bezpłatne świadczenie pieniężne przekazywane przez nadleśnictwo na rzecz Wnioskodawcy w celu wsparcia Przedsięwzięcia, w zakresie objętym celami statutowymi Wnioskodawcy. Darowizna może dotyczyć „Przedsięwzięcia” zrealizowanego (refundacja) lub będącego przed lub w trakcie realizacji (dofinansowanie);
 2. Przedsięwzięciu – należy przez to rozumieć każdą działalność prowadzoną przez lub na rzecz osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek organizacyjnych, pozwalającą Wnioskodawcy na realizację jej celów, w tym celów statutowych;
 3. Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie Darowizny
  ze środków Darczyńcy, wydzielonych na te cele;
 4. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 – z późniejszymi zmianami) oraz inne osoby prawne lub jednostki użyteczności publicznej i oświatowej składające Wniosek o udzielenie Darowizny.

Poszczególne osoby fizyczne mogą składać Wnioski o udzielenie darowizny Wnioskodawcy udzielającego im wsparcia (np. przedstawiciele ustawowi występujący w imieniu osób fizycznych zbierających środki na subkontach fundacji, na cele związane z leczeniem, rehabilitacją itp.);

W wypadku Przedsięwzięć, których Beneficjentami mają być osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, Wnioskodawcami mogą być jedynie ich przedstawiciele ustawowi.

 1. Obdarowanym – należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, który otrzymał Darowiznę od Darczyńcy;
 2. Darczyńcę – należy przez to rozumieć Nadleśnictwo Gdańsk, reprezentowane przez nadleśniczego;
 3. Kierownictwie Darczyńcy – należy przez to rozumieć nadleśniczego.

 

 

 

 

 

§2

Cele udzielania darowizn

 1. Wnioskodawca może ubiegać się otrzymanie Darowizny na realizację przedsięwzięć wpisujących się w cele pożytku publicznego określone w ustawie
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 – z późniejszymi zmianami) i będą to między innymi cele wchodzące w zakres:
  1. pomocy społecznej;
  2. działalności charytatywnej;
  3. podtrzymywania tradycji narodowej;
  4. pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
   i kulturowej;
  5. działalności na rzecz mniejszości narodowych;
  6. ochrony i promocji zdrowia;
  7. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  8. nauki, edukacji, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;
  9. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 2. Darowizny nie będą przyznawane, w szczególności na wymienione niżej cele:
 1. wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy lub osób nie będących jego pracownikami lecz pozostających z Wnioskodawcą w stałym stosunku cywilnoprawnym (np. poprzez zawartą na czas nieokreślony lub długoterminowy, umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie), tj. z tytułu wykonywania obowiązków służbowych, za wyjątkiem wynagrodzenia
  za czynności podejmowane przez te osoby bezpośrednio w związku z realizacją Przedsięwzięcia;
 2. wydatki związane z promocją działalności Wnioskodawcy;
 3. pokrycie kosztów administracyjnych Wnioskodawcy tj. kosztów związanych
  z działalnością Wnioskodawcy, a nie realizacją Przedsięwzięcia;
 4. spłatę zadłużenia Wnioskodawcy;
 5. refinansowanie Przedsięwzięcia;
 6. inne koszty, wydatki i należności niezwiązane z realizacją Przedsięwzięcia.

 

§3

Tryb przyznawania Darowizny

 1. Podstawą ubiegania się o Darowiznę jest spełnienie wymogów określonych
  w §1 ust. 2 lit. d i § 2 ust. 1 oraz złożenie prawidłowo wypełnionego Wniosku (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu), dostępnego w biurze Darczyńcy oraz na jego stronie internetowej pod adresem:
  https://nadlesnictwo.gdansk.lasy.gov.pl/ w zakładce: Aktualności/Regulamin przyznawania darowizn/
 2. Wniosek należy złożyć w formie tradycyjnej lub w formie elektronicznej.
 3. Równocześnie Darczyńca zastrzega sobie możliwość do zwrócenia się do Wnioskodawcy o uzupełnienie treści wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, niezbędnych do podjęcia przez Darczyńcę decyzji w przedmiocie Wniosku.
 4. Złożenie Wniosku, o którym mowa powyżej, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Darczyńca w wyjątkowej sytuacji może przyznać Darowiznę z własnej inicjatywy lub zwolnić Wnioskodawcę z wymogu złożenia Wniosku. W takim przypadku postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 6. W następstwie podjętej decyzji Darczyńcy o przyznaniu darowizny zawierana jest umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 7. Zgodnie z §19 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r.
  w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 1994 nr 134 poz. 692)
  darowizny finansowe mogą być udzielane przez nadleśnictwa wyłącznie z dodatniego wyniku finansowego, w wysokości nie przekraczającej środków przeznaczonych na cele społecznie użyteczne, w tym świadczenia na rzecz jednostek użyteczności publicznej i oświatowej. Dlatego, ze względu na ograniczoność środków finansowych na cele społecznie użyteczne oraz racjonalność gospodarowania środkami Skarbu Państwa, Darczyńca określa sposób podziału puli środków
  na cele wskazane we wnioskach wpływających bezpośrednio do Darczyńcy, przy czym – ustala się dwa progi kwotowe związane z trybami rozliczenia Darowizn,
  tj. próg:
  1. Pierwszy – darowizny do trzech tysięcy złotych, gdzie Darczyńca wymaga od Obdarowanego złożenia „Oświadczenia dotyczącego sposobu wykorzystania otrzymanej darowizny finansowej od nadleśnictwa” zgodnie
   z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Równocześnie Darczyńca zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez Obdarowanego sprawozdania o którym mowa poniżej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
  2. Drugi – darowizny w kwocie powyżej trzech tysięcy złotych, gdzie Darczyńca wymaga od Obdarowanego złożenia zobowiązania do obligatoryjnego przedłożenia w terminie do 60 dni od daty zakończenia Przedsięwzięcia „Sprawozdania z rozliczenia otrzymanej Darowizny”, sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 8. Na podstawie ostatecznych decyzji Darczyńcy, dla Wnioskodawców którym przyznano Darowiznę, Darczyńca prześle do podpisu odpowiednio przygotowane Umowy darowizny.
 9. Nadleśnictwo nie jest zobowiązane do kontaktu z Wnioskodawcami, którym nie przyznano Darowizny, tzn. rozpatrzyło ich wniosek negatywnie. Tym samym ustala się, że w przypadku braku pisemnej decyzji Darczyńcy w terminie do 30 (trzydziestu) dni, od dnia złożenia Wniosku zgodnie z Regulaminem „Wniosek uznaje się za odrzucony”.
 10. W przypadku złożenia przez Wnioskodawcę, z którym w danym roku podpisano umowę darowizny, kolejnego (nowego) wniosku o pomoc finansową w danym roku kalendarzowym dotyczącą tego samego celu szczegółowego, wniosek ten pozostaje bez dalszego rozpatrzenia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5.

 

 

 

 

§4

Warunki przekazania Darowizny

 1. Warunkiem przekazania Darowizny jest zawarcie pisemnej umowy Darowizny (dalej: „Umowa”) pomiędzy Obdarowanym a Darczyńcą.
 2. Darowizny udziela się w formie pieniężnej w złotych polskich i przekazuje się ją wyłącznie przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Obdarowanego
  w Umowie.
 3. Darczyńca nie ponosi żadnych opłat, kosztów i podatków związanych
  z przekazaniem Darowizny, za wyjątkiem kosztów administracyjnych Darczyńcy.
 4. Zmiana celu na jaki została przeznaczona Darowizna możliwa jest jedynie na podstawie uzasadnionego wniosku Obdarowanego i wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy.
 5. Darowiznę przyznaną przez Darczyńcę należy wykorzystać w sposób celowy, gospodarny i zgodnie z przeznaczeniem, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację Przedsięwzięcia oraz weryfikację przeznaczenia Darowizny.
 6. W terminie do 60 dni od wykorzystania Darowizny, w wysokości o której mowa
  w §3 ust. 7 pkt
  1) oraz pkt 2), Obdarowany zobowiązany jest przedstawić Darczyńcy:
  1. Oświadczenie dotyczące sposobu wykorzystania otrzymanej od nadleśnictwa darowizny finansowej – sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, i/lub:
  2. Sprawozdanie z rozliczenia z wykorzystania otrzymanej od nadleśnictwa darowizny finansowej – sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3. Ponadto Obdarowany, na żądanie Darczyńcy, zobowiązany będzie do dostarczenia uwierzytelnionych kopii dokumentów (w tym w szczególności finansowych) pozwalających Darczyńcy na przeprowadzenie weryfikacji kosztów i wydatków związanych z wykorzystaniem Darowizny.
 7. W przypadku konieczności przedłużenia 60 dniowego terminu przekazania przez Obdarowanego oświadczenia i/lub sprawozdania, o których mowa w § 4 ust. 6, Obdarowany zobowiązany jest zwrócić się do Darczyńcy z pisemnym wnioskiem zawierającym uzasadnienie zmiany terminu przekazania sprawozdania.

Decyzję w przedmiocie wydłużenia terminu przekazania sprawozdania, podejmuje Darczyńca, i jest ona przekazywana Obdarowanemu w drodze korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej.

 1. W przypadku niezłożenia oświadczenia i/lub sprawozdania, o których mowa
  w § 4 ust. 6 Regulaminu przyznawania darowizn przez Nadleśnictwo X, pomimo bezskutecznego wezwania Obdarowanego przez Darczyńcę do wykonania tej czynności, Obdarowany dokona zwrotu całej kwoty otrzymanej darowizny
  w terminie do 14 dni od otrzymania przez Obdarowanego wezwania do zwrotu darowizny. Zwrot darowizny nastąpi wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zwrotu darowizny do dnia zapłaty.
 2. Korzystając z Darowizny, Obdarowany powinien działać z najwyższą starannością, w szczególności przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz dbać
  o uzyskiwanie wymaganych zezwoleń.
 3. Darczyńca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z przedmiotu Darowizny
  w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub naruszeniem zasad i norm prawnych określających jego użytkowanie lub zasady współżycia społecznego.
 4. W przypadku niewykorzystania, w tym częściowego (niepełnego) wykorzystania otrzymanych środków, Obdarowany dokona ich zwrotu w terminie do 14 dni od daty rozliczenia Przedsięwzięcia na rachunek bankowy Darczyńcy. Niedotrzymanie wskazanego terminu zwrotu darowizny lub jej części będzie skutkowało koniecznością zapłaty przez Obdarowanego ustawowych odsetek za opóźnienie.
 5. Za datę rozliczenia Przedsięwzięcia przyjmuje się datę sporządzenia oświadczenia/sprawozdania o których mowa w § 4 ust. 6, nie później jednak niż 60 dni od daty dokonania przez Obdarowanego ostatniej czynności mającej skutek finansowy w odniesieniu do danego Przedsięwzięcia.
 6. Wykorzystanie Darowizny w innym celu niż określony w Umowie lub w inny sposób naruszający warunki określone w Regulaminie lub Umowie powoduje obowiązek zwrotu Darowizny wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia, w którym powinien nastąpić zwrot Darowizny, zgodnie z wezwaniem do zwrotu.
 7. W przypadku braku zwrotu środków w terminach o których mowa w § 4 ust. 8,
  ust. 11 oraz ust. 13, Darczyńca podejmie niezbędne czynności prawne zmierzające do odzyskania darowanej kwoty.
 8. W przypadku wykorzystania Darowizny w innym celu niż określony w Umowie lub w inny sposób naruszający warunki Regulaminu lub Umowy, Wnioskodawca może w skuteczny sposób złożyć kolejny wniosek po upływie 5 (pięciu) lat liczonych od dnia zwrotu Darowizny wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, na rachunek bankowy Darczyńcy.

 

§5

 

Informowanie o otrzymanej Darowiźnie

 1. Obdarowany może zamieszczać nazwę oraz logo PGL LP i dane Darczyńcy na swojej stronie internetowej, liście darczyńców, w broszurach itp. oraz wszelkich innych materiałach po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Darczyńcy (zastrzeżonej pod rygorem nieważności).
 2. Darczyńca informuje o możliwości udostępnienia danych dotyczących spraw związanych realizacją celów społecznie użytecznych.
 3. Wykaz zawartych umów, na rzecz których udzielona została darowizna, jej cel
  i wysokość przyznanej kwoty publikowana będzie raz w miesiącu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Co robimy” https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gdansk/wydatkowanie-srodkow-na-cele-spolecznie-uzyteczne

 

§6

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Darczyńca.
 2. Darczyńcy przysługuje możliwość zmiany Regulaminu, poprzez jego ogłoszenie na stronie internetowej.
 3. Darczyńca zastrzega sobie wyłączne prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Załączniki -Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:

 1. Wniosek o przyznanie darowizny finansowej – załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie dotyczące rozliczenia otrzymanej Darowizny – załącznik nr 2.
 3. Sprawozdanie z rozliczenia otrzymanej Darowizny – załącznik nr 3.
 4. Umowa darowizny – załącznik nr 4.