Asset Publisher Asset Publisher

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Forests) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC - Polska"

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:
HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
HCVF 1.1. Obszary chronione
HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach
HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych
HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej
HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej
HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
HCVF 4.1. Lasy wodochronne
HCVF 4.2. Lasy glebochronne
HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski
HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności


Uczestnictwo osób i instytucji w procesie typowania nowych powierzchni HCVF oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni HCVF

Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce -plik do pobrania

Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Gdańsk

Rozmieszczenie lasów HCVF w Nadleśnictwie Gdańsk:
Kategoria 1.1 obszary chronione
Kategoria 1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków - do użytku wewnętrznego
Kategoria 2 kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie
Kategoria 3 obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
Kategoria 4.1 lasy wodochronne
Kategoria 4.2 lasy glebochronne
Kategoria 6 lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

Uczestnictwo osób i instytucji w procesie typowania nowych powierzchni HCVF oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni HCVF.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pani Ewelina Sobańska

tel. 58 667 42 54

Osoby lub organizacje społeczne zainteresowane wyznaczeniem powierzchni leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF, zapraszamy do konsultacji.

Wszystkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Pani Eweliny Sobańskiej

 tel. 58 667 42 54 e-mail: ewelina.sobanska@gdansk.lasy.gov.pl


Wykaz ekosystemów referencyjnych

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie opinie, uwagi, pytania dotyczące „ekosystemów referencyjnych" na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, można nadal zgłaszać do biura Nadleśnictwa Gdańsk.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest: Ewelina Sobańska, tel. (58) 667 42 54, e-mail: ewelina.sobanska@gdansk.lasy.gov.pl

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni „ekosystemów referencyjnych", zapraszamy do konsultacji.


Certyfikaty FSC i PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® A000522) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Obecny certyfikat FSC został wydany 13 listopada 2017 r. w programie Qualifor (instytucja posiadająca akredytację: SGS). Certyfikat nosi numer SGS-FM/COC-000007 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 12 listopada 2022 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP w Gdańsku są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

PEFC

Od 2003 r. w polskich lasach wdrażany jest alternatywny system certyfikacyjny – PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Jest to największy system certyfikacyjny w Europie, funkcjonujący od 1999 r. Inicjatorem procesu tworzenia krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska, działająca obecnie przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Standardy te ostały akredytowane w październiku 2008 r.

Certyfikat ten jest gwarancją prowadzenia trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Certyfikat PEFC dla RDLP w Gdańsku został wydany 22 maja 2018 roku i pozostaje ważny do dnia 21 maja 2021 roku z zastrzeżeniem uzyskiwania pozytywnych wyników audytów nadzoru.