Położenie

Podstawowe informacje o nadleśnictwie Gdańsk. Informacje o strukturze, zasadach działania, zasięgu działania.

Galeria zdjęć

Las to wspaniałe miejsce do wypoczynku, spacerów i uprawiania sportu. Zamiast siedzieć przed ekranem - idź do lasu !

Historia

Nadleśnictwo Gdańsk we współpracy z wydawnictwem Oskar wydało książkę o historii szeroko rozumianych lasów gdańskich. Autorem książki jest Krzysztof Jażdżewski.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

29 marca 2016 roku Nadleśnictwo Gdańsk podpisało umowę z Województwem Pomorskim o dofinansowanie projektu pt.: „Kompleksowe zagospodarowanie terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.